Algemene voorwaarden

 

PIXELS + STORIES, gevestigd in Beek en Donk en met KvK-nummer 81271654, wordt hierna genoemd als “de fotograaf”.

De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht.

Algemeen

 1. Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 2. De fotograaf behoudt het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.
 3. De auteursrecht op de foto’s berust bij de fotograaf. De fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar van het aangeleverd beeldmateriaal.
 4. De fotograaf zal in geen geval persoonlijke gegevens zoals email, telefoonnummer etc. openbaar maken. Raadpleeg voor nadere informatie de privacyverklaring.

Aansprakelijkheid

 1. De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.
 2. De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door onjuiste of onvolledige gegevens/informatie die door of namens de klant is verstrekt.
 3. De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
 4. De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door derden.
 5. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor de vastgelegde weersomstandigheden op het aangeleverd beeldmateriaal. Bij een shoot anders dan een trouwreportage wordt bij slechte weersverwachtingen (storm, hevig regenbuien, onweer) de shoot verzet. Bij een trouwreportage is het bruidspaar verantwoordelijk voor een alternatieve (droge) locatie waar de shoot plaats kan vinden.
 6. Bij een trouwreportage is de klant zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een bruiloft.
 7. Indien de klant schade toebrengt aan apparatuur van de fotograaf tijdens een shoot, is de klant gehouden de taxatiewaarde van desbetreffend apparatuur of vergelijkbaar apparatuur te vergoeden.
 8. Indien de fotograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan de klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door fotograaf in rekening is gebracht.
 9. De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld tegen alle aanspraken van derden van de klant die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Levering

 1. De fotograaf levert geen onbewerkt origineel beeldmateriaal (RAW).
 2. De fotograaf levert de door de klant geselecteerde beeldmateriaal in de persoonlijke galerij binnen een geschat leveringstermijn die de partijen zijn overeengekomen. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. De fotograaf maakt, selecteert en bewerkt het beeldmateriaal en eventuele albums naar haar eigen stijl en inzicht. De klant bevestigt door het boeken van de shoot bekend te zijn met de stijl van de fotograaf.
 4. In het geval van een opdracht van 4 uur of meer aangesloten uren zal de klant aan de fotograaf een maaltijd of maaltijden verstrekken. Dit uitsluitend indien de opdracht plaatsvindt op een zodanig tijdstip dat normaal gesproken deze maaltijd wordt genoten.
 5. Indien er voor het fotograferen op de door klant gewenste locatie speciale toestemming of een extra vergoeding is vereist, draagt de klant de verantwoordelijkheid voor deze toegang en vergoeding.
 6. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor foutieve levering of zoekgeraakte levering door incorrecte informatie van de klant zoals bijvoorbeeld het adres van de klant.
 7. Het is niet mogelijk om bestelde (op maat gemaakte) producten bij de fotograaf zoals bijvoorbeeld een fotoalbum, usb stick, etc. te ruilen en/of retourneren. De klant stemt bij afname van het product er uitdrukkelijk mee in dat zij afstand doet van het recht gebruik te maken van de wettelijke bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 8. De leveranciers van producten aan de fotograaf hanteren hun eigen levertijden en garantiebepalingen.

Bewerking na aanlevering

 1. Het bewerken van het aangeleverd beeldmateriaal door de klant is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan het aangeleverd beeldmateriaal zonder toestemming van de fotograaf door te spelen naar een commercieel bedrijf.
 2. Het is niet toegestaan dat de klant het aangeleverd beeldmateriaal bewerkt of uitsnijdt. Dit geldt ook voor het plaatsen van tekst over het aangeleverd beeldmateriaal of het gebruiken van filters op social media.

Naamsvermelding, auteursrecht, licentie en publicatie

 1. De klant dient bij gebruik van aangeleverd beeldmateriaal op bijvoorbeeld social media altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotograaf te benoemen (door middel van een tag).
 2. Het is alleen door de klant toegestaan om de social media formaten, die voorzien zijn van het logo van de fotograaf, die de fotograaf aan de klant heeft verstrekt te plaatsen op social media kanalen. Dit geldt tevens voor leden van de familie en derden die het aangeleverd beeldmateriaal op social media kanalen plaatst.
 3. Elke handeling in strijd met deze voorwaarden wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk op dit recht moet een vergoeding aan de fotograaf worden geleverd ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Commerciële en zakelijke doeleinden

Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant toestemming om de gemaakte beelden te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (zoals ander andere website, social media, advertenties, magazines, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en beurs- en demonstratie materiaal). Wil de klant dat er geen beelden openbaar worden getoond, dan dient dit tijdens het boeken van de fotoshoot schriftelijk bekend worden gemaakt bij de fotograaf. Wil de klant een specifiek beeld niet online hebben, dan kan dit schriftelijk overlegd worden met de fotograaf.

Betaling

 1. De bevestiging van de shoot is na ontvangst van de aanbetaling, 30% van het volledig bedrag, die middels een betaallink voldaan kan worden. Hierna is de reservering definitief en wordt deze per mail bevestigd.
 2. De restant betaling van de fotoshoot wordt binnen 7 dagen na de factuurdatum betaald door de klant. De klant dient de factuur na ontvangst te controleren op eventuele onjuistheden. De klant ontvangt het beeldmateriaal nadat de fotograaf de betaling heeft ontvangen. Indien de fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, is de klant 2% van het factuurbedrag extra verschuldigd.
 3. Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of na de shoot door de fotograaf met de klant gecommuniceerd.

Annulering

 1. In geval van annulering van de opdracht door de klant heeft de fotograaf recht op 30% van de overeengekomen vergoeding in verband met misgelopen inkomsten.
 2. Bij annulering >2 maanden voor aanvang van een trouwreportage wordt 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
 3. Bij annulering <2 maanden voor aanvang van een trouwreportage wordt 85% van het totale bedrag in rekening gebracht.
 4. In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een fotoshoot die buiten zou plaatsvinden worden afgezegd door de fotograaf of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.

Overmacht

In geval van overmacht kan de fotograaf de werkzaamheden onderbreken, verplaatsen of annuleren. Onder overmacht wordt bedoeld bijvoorbeeld ziekte, ongeval of spoedgeval. Hierdoor kan een fotoshoot niet door kan gaan. De fotograaf zal in samenspraak met de klant een nieuwe afspraak inplannen indien mogelijk. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan de fotograaf tips geven over eventuele alternatieve fotografen.

Overige bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Cadeaubonnen, social media acties en kortingsacties zijn voorzien van een geldigheidsdatum en zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 3. Cadeaubonnen kunnen na betaling en afgifte niet geretourneerd worden.
 4. Cadeaubonnen, social media acties en kortingsacties kunnen niet worden verzilverd in combinatie met lopende actie’s van de fotograaf.
 5. Cadeaubonnen dienen in 1 x gebruikt te worden.

Klachten

 1. Bij klachten met betrekking tot de gemaakte beelden tijdens de fotoshoot wordt er binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de link van de persoonlijke galerij schriftelijk contact opgenomen met de fotograaf inclusief een toelichting van de klacht. Vervolgens wordt er bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot een mogelijkheid is. Na aanlevering van bewerkt beeldmateriaal kan hierop geen beroep op worden gedaan.
 2. Bij klachten over offertes en/of facturen wordt er door de klant binnen 7 kalenderdagen na aanmaakdatum schriftelijk contact opgenomen met de fotograaf inclusief de toelichting van de klacht.
 3. Bij klachten of schade met betrekking tot ontvangen producten zoals albums, usb stick, etc. wordt door de klant binnen 2 kalenderdagen na ontvangstdatum contact opgenomen met de fotograaf.
 4. Is de klant in gebreke gebleven met betrekking tot melding, dan is het recht op herstel, vervanging of schadeloossteling teniet gedaan.

Geschil

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Zowel de fotograaf als klant zal enkel een beroep doen op de rechter als zij zich tot het uiterst hebben ingespannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen.
 3. Alle vorderingen en verweren jegens de fotograaf en derden bedraagt 12 maanden, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn.
error: Content is protected !!
×